07 mar 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen uppnådde ett stabilt resultat för 2022, en betydande ökning av leveranserna förväntas 2023

Volkswagen-koncernen levererade en solid utveckling under 2022 med förbättrad lönsamhet trots pågående leveransstörningar och motvind på grund av högre råmaterial- och energikostnader.

  • Omsättningen ökade med 12 procent på årsbasis till 279,2 miljarder euro; minskningen av levererade bilar uppvägdes av positiva produktmixeffekter och prispositionering; orderbanken ligger fortfarande på en hög nivå på 1,8 miljoner bilar.
  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade med 13 procent till 22,5 miljarder euro. Rörelsevinstmarginalen förbättrades till 8,1 procent tack vare stark produktmix och prissättning.
  • Nettolikviditeten för division Automotive förbättrades till 43 miljarder euro inklusive intäkterna från börsintroduktionen av Porsche på 16,1 miljarder euro. Nettokassaflödet bidrog med 4,8 miljarder euro till den starka likviditetspositionen.
  • Leveranserna av elbilar ökade med 26 procent till 572 100 bilar 2022; andelen elbilar av koncernens totala leveranser ökade till 7 procent; Volkswagen-koncernen på rätt väg för att uppnå 20 procent elbilar av de totala leveranserna 2025 och 50 procent till 2030.
  • Koncernledningen och styrelsen föreslår en utdelning på 8,70 euro per stamaktie och 8,76 euro per preferensaktie, en utbetalningskvot på 29,4 procent (25,4 procent).
  • Koncernens prognos för 2023: leveranserna förväntas öka till cirka 9,5 miljoner bilar. Försäljningsintäkterna förväntas öka med mellan 10 och 15 procent främst tack vare den starka orderstocken. Försäljningsmarginalen förväntas ligga i intervallet 7,5 till 8,5 procent, med en stark ökning av det rapporterade nettokassaflödet.
  • Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen: ”Resultatet förser oss med ytterligare bevis för vår starka finansiella grund på vilken vi konsekvent fortsätter att bygga vår strategi.”

Volkswagen-koncernen levererade en solid utveckling under 2022 med förbättrad lönsamhet trots pågående leveransstörningar och motvind på grund av högre råmaterial- och energikostnader. Detta fick stöd av fortsatt prissättningsdisciplin och kostnadsutveckling samt drevs av en starkare produktmix som bidrog till att öka rörelseresultatet före engångsposter med 2,5 miljarder euro till 22,5 miljarder euro. Koncernen gjorde betydande framsteg i genomförandet av sin strategi under 2022, särskilt med den framgångsrika börsintroduktionen av Porsche AG, etablerandet av koncernens batteriföretag PowerCo med den första banbrytande battericellsgigafabriken i Salzgitter, produktionsstarten för helt eldrivna ID.4 i USA samt partnerskapet med Horizon Robotics för att ytterligare stärka konkurrenskraften i Kina.

De totala intäkterna ökade med 11,6 procent till 279,2 miljarder euro, med stöd av försäljning av mer tillvalsutrustade fordon samt en förbättrad produktmix och fortsatt prissättningsdisciplin. Leveranserna av elbilar ökade markant, medan det totala antalet levererade fordon minskade något med 7 procent på grund av brist på halvledare, störningar i logistikkedjan och leveransstopp i Kina. Totalt levererades 572 100 elbilar till kunderna, 26 procent mer än året innan, vilket visar hur populärt koncernens unika utbud av elbilar är. Andelen elbilar ökade därmed till cirka 7 procent av koncernens totala leveranser.

Rörelseresultatet före engångsposter steg till 22,5 (20,0) miljarder euro, vilket motsvarar en försäljningsmarginal före engångsposter på 8,1 (8,0) procent. Resultatet före skatt ökade med 9,5 procent till 22 (20,1) miljarder euro. Resultatet efter skatt ökade med 2,6 procent till 15,8 (15,4) miljarder euro.

Nettokassaflödet för division Automotive uppgick till 4,8 (8,6) miljarder euro. Avvikelsen är främst hänförlig till bristen på komponenter under hela 2022 samt störningar i logistikkedjorna, framförallt vid årsskiftet. Som ett resultat av detta var rörelsekapitalet och särskilt lagren av färdiga varor, råvaror och tillbehör i slutet av året betydligt högre än planerat. Denna ökning av rörelsekapitalet i slutet av 2022 förväntas i stort sett vända under 2023.

Nettolikviditeten för division Automotive ökade per den 31 december 2022 till 43 miljarder euro, inklusive intäkter på 16,1 miljarder euro från den framgångsrika börsintroduktionen av Porsche AG i september 2022. 9,5 miljarder euro utbetalades som särskild utdelning till aktieägarna i januari 2023.

Koncernledningen och styrelsen föreslår en utdelning på 8,70 euro per stamaktie och 8,76 euro per preferensaktie, vilket motsvarar en ökning på 1,20 euro per stamaktie respektive preferensaktie jämfört med föregående års siffror. Detta motsvarar en utbetalningskvot på 29,4 procent. Vinst per stamaktie uppgick till 29,63 (29,59) euro och vinst per preferensaktie till 29,69 (29,65) euro.

Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen:
– Vårt resultat förra året visade på Volkswagen-koncernens förbättrade uthållighet under tuffa globala förhållanden. Trots betydande utmaningar i leveranskedjan som ledde till en minskning av de totala leveranssiffrorna levererade vi 572 100 elbilar och ökade samtidigt rörelseresultatet ytterligare. Resultatet förser oss med ytterligare bevis för vår starka finansiella grund på vilken vi konsekvent fortsätter att bygga vår strategi. Vi förväntar oss att flaskhalsarna i leveranskedjan gradvis kommer att lätta under innevarande år, vilket gör det möjligt för oss att hantera den höga orderstocken.

Volkswagen-koncernen accelererar sin omställning och investerar i mjukvara, batteriverksamheten och elbilar, liksom i plattformar för bilar med förbränningsmotorer inför stora produktlanseringar från 2024. Som ett resultat ökade FoU-kostnaderna till 18,9 miljarder euro 2022 med en FoU-kvot på 8,1 procent i förhållande till intäkterna för division Automotive. Investeringar på 12,7 miljarder euro visar på fortsatt hög investeringsdisciplin, vilket motsvarar en kapitalinvesteringsgrad på 5,5 procent i förhållande till intäkterna för division Automotive 2022. 

Framtidsutsikter
Volkswagen-koncernen räknar med att de totala leveranserna av bilar kommer att öka till ca 9,5 miljoner år 2023, främst tack vare den starka orderstocken, i takt med att störningarna i leverans- och logistikkedjorna för halvledare bör lätta under året. Volkswagen-koncernen förväntar sig att försäljningsintäkterna blir 10 till 15 procent högre än under föregående år. När det gäller rörelseresultatet för koncernen prognostiseras en försäljningsmarginal i intervallet 7,5 till 8,5 procent för 2023.

Inom division Automotive förväntas FoU-kvoten uppgå till cirka 8 procent och kapitalutgifterna till cirka 6,5 procent. Volkswagen-koncernen förväntar sig en kraftig ökning av det redovisade nettokassaflödet 2023. Nettolikviditeten förväntas uppgå till mellan 35 och 40 miljarder euro. Detta inkluderar inflöden och utflöden av medel i samband med utbetalningen av ordinarie och extra utdelning på 11 miljarder euro som båda utbetalas under 2023. Avkastningen på investeringar (ROI) förväntas vara mellan 12 och 15 procent.

Utmaningarna kommer framför allt från den ekonomiska miljön, ökande konkurrensintensitet, volatila råvaru-, energi- och valutamarknader samt skärpta utsläppsrelaterade krav.