Vårt ansvar

Här hittar du information om: Hållbarhet, miljöåtagande, Compliance och riskhantering, återvinning, miljö och kvalitetsarbetet i Sverige, samt vårt arbete med corporate social responsibility.

Hållbarhet

För Volkswagen-koncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Vårt mål är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

Inom Volkswagen-koncernen pågår ett omfattande omställningsarbete. På makroplanet finns Volkswagen Groups strategiska omsvängning med strategin NEW AUTO - mobility for generations to come - med fokus på att ställa om från fordonstillverkare till att bli globalt ledande leverantör av mjukvarudriven mobilitet. I vår roll som importör i Sverige handlar detta om att fortsätta omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och digitalisering. Inom dessa områden drivs nu ett flertal projekt och initiativ. Som ett led i förberedelserna för framtiden har överenskommelse med våra återförsäljare och servicepartners gjorts rörande nya och uppdaterade avtal som tar höjd för omställningen mot elektrifiering, uppkopplade bilar och många digitala tjänster.

Vill du läsa mer om koncernens globala hållbarhetsarbete kan du göra det här.

På VGS jobbar vi aktivt med hållbarhet bland annat genom vårt systematiska arbete med kvalitet och miljö. Vi har ett integrerat ledningssystem som omfattar både kvalitets- och miljöfrågor och vi är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001.

Syftet med kvalitetsarbetet är att säkerhetsställa att vi har nöjda kunder och att vi ständigt förbättrar oss! Nöjda och motiverade anställda leder till att kundernas önskemål tillgodoses vilket främjar varaktig ekonomisk framgång.

Syftet med miljöarbetet är att minimera påverkan på miljön i den utsträckning det går och jobba mot en hållbar utveckling inom de områden vi kan påverka. Som organisation påverkar vi miljön på många olika sätt, både direkt och indirekt. För att hantera vår miljöpåverkan som både lagar och våra övriga intressenter kräver av oss behöver vi först identifiera inom vilka områden vi har störst miljöpåverkan.

Ta del av vår hållbarhetsredovisning 2022 där vi presenterar ett urval av de initiativ och satsningar som vi arbetat med eller initierat under det gångna året.

 

Läs hållbarhetsredovisningen 2022

Compliance & Riskhantering

Agera med integritet

Det är avgörande för vårt bolags långsiktiga framgång att vi tidigt kan upptäcka risker och möjligheter i vår löpande verksamhet och hur långt i förväg vi reagerar på dem.

Mot bakgrund av detta har Volkswagenkoncernen valt en holistisk, integrerad strategi som kombinerar riskhanteringssystemet, det interna kontrollsystemet och Compliance Management System under samma ägarskap (Governance, Risk & Compliance).

Ett företag kan bara nå framgång på lång sikt om det agerar med integritet, följer lagar runt om i världen och fortsätter att stå fast vid sina frivilliga åtaganden och etiska principer även när tiderna är svåra.

På vår globala hemsida kan du läsa mer om hur vi arbetar med Compliance, riskhantering och internkontroll samt vårt globala Ombudsman-system som omfattar alla medarbetare, samarbetspartners och tredje part med målet att komma åt ekonomisk brottslighet och korruption. 

Riskhantering & skydd för verksamhet och tillgångar

Genom vårt riskhanteringssystem kan vi säkra en hållbar framgång för vårt företag genom tidig identifiering, analys, bedömning och förebyggande av risker inom vår operativa/dagliga verksamhet.

Alla organisationer exponeras för risker som hotar verksamheten och tillgångarna. Det kan gälla allt från finanskriser, oljeutsläpp och felsteg från ledande befattningshavare till bristande efterlevnad av ingångna avtal och olovliga intrång i IT-system.

Därför gäller det att vara medveten om de risker som finns och ha en handlingsplan för tänkbara scenarier.

Koncernens riskhantering och interna kontrollsystem bygger på tre pelare: utöver den årliga ordinarie processen för Governance, Risk & Compliance (GRC) med fokus på systemrisker, och den kvartalsvisa riskprocess som fokuserar på akuta risker, inför vi även operativ riskhantering i de enskilda divisionerna.

Du kan läsa mer om Volkswagen AG's compliance och riskhantering här.

Uppförandekod - sund och etisk företagskultur

Kompass

Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet.

Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer.

Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen.

För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.

Vår Code of Conduct – Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete.

Uppförandekod för VGS och EBU

Uppförandekoden för affärspartners klargör vilka standarder som gäller för affärspartners till Volkswagen-koncernen

Vårt mål är att upprätthålla en konkurrensfördel genom kvalitet och varaktigt värde på våra produkter och tjänster samt genom vår framgångsrika och hållbara affärsverksamhet. Vårt företags långsiktiga framgång beror också på hur snabbt vi identifierar risker och möjligheter, och att vi konsekvent följer lagar, förordningar, etiska principer och våra egna frivilliga åtaganden.

Vi ställer inte bara höga krav inom Volkswagen-koncernen, vi arbetar också för att säkerställa efterlevnad av dessa standarder längs hela värdekedjan. Detta tillvägagångssätt bygger på ett erkännande av det enkla faktum att ansvarsfullt beteende och affärsframgång inte utesluter varandra, utan faktiskt främjar varandra.

Vi förväntar oss denna förståelse och detta tänkesätt inte bara från alla våra anställda utan också från våra affärspartners. Vår affärspartners förmedlar dessa principer och de skyldigheter detta innebär till såväl sina egna anställda som till sina affärspartners.

Här finns Volkswagen AG:s Uppförandekod för affärspartners att ladda ner på engelska/svenska.

Code of Conduct for Business Partners_VGS.pdf

Vårt arbete med återvinning i Sverige

Vi åtar oss, i bland annat vår miljö- och kvalitetspolicy, att ”samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter”. Vi som bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.
Vår vision, strategi och våra värderingar strävar efter att bilbranschen ska bli mer hållbar så att vi kan fortsätta verksamma inom den. Genom att ta hänsyn till våra bilars livscykel minskar vi belastningen på miljön, skapar en positiv trend och närmar oss en mer hållbar bransch.
Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i Volkswagen Groups mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information hos respektive märke men du kan även hitta information om närmaste demonteringsföretag via Bilreturs hemsida.

Miljö & kvalitet

Hållbar mobilitet för kommande generationer

Vår målsättning är att kunderna ska vara så nöjda med våra produkter och tjänster att de är våra varumärkens ambassadörer. Kvalitet i allt vi gör är en förutsättning för hög kundnöjdhet.

Vi lever i en tid där vi har gått från att sälja bilar till att sälja mobilitet. Det här avser inte bara mobilitet i dagens samhälle utan även för kommande generationer. För att nå dit krävs det att vi sätter hållbarhet i fokus, eftersom det är en förutsättning för vår planets överlevnad. Ett led i det arbetet är att inte slösa med våra resurser. Det undviker vi genom att leverera mobilitet som våra kunder verkligen vill ha och efterfrågar, alltså hög kvalitet. En central del i allt arbete vi gör är just kvalitet då det är förutsättningen för att våra kunder ska vara nöjda. Vi måste även se till att detta arbete sker med omtanke och att vi i så hög grad som möjligt arbetar med att minska vår miljöbelastning.

Vi är en stor aktör, med stort ansvar. Det vill vi fortsätta att vara och därför är både miljö och kvalitet två områden vi kommer fortsätta vara aktiva i.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Sedan 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och certifieringen omfattar Volkswagen Group Sverige med märkena Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda.

Volkswagen Group Sverige AB är dessutom kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2003 via ett tyskt certifieringsorgan som årligen granskar att vi lever upp till standardens krav om ständig förbättring. Revisorerna kontrollerar även att vi uppfyller våra fabrikers krav samt kraven i BER (EU förordning om gruppundantaget).

Vårt Miljö- & Kvalitetsledningssystem bidrar till att vi systematiskt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor genom att ständigt förbättra vår miljöprestanda, utveckla organisationens processer, kvalitetssäkra våra tjänster och produkter samt ha nöjda kunder.

Vi kontrollerar även auktoriserade partners standard kontinuerligt. Anläggningar som har service- och återförsäljarkontrakt, det vill säga som är auktoriserade för ett eller flera av våra varumärken, granskas kontinuerligt enligt respektive varumärkes standard som självklart även innehåller den internationella kvalitetsstandardens krav enligt ISO 9001:2008.

ISO 9001 ISO 14001

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Att vara den största bildistributören i Sverige medför ett stort ansvar vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster men även för den påverkan på miljön hela processen medför. Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter men även från utsläppen av våra produkt- och tjänstetransporter. Därför arbetar Volkswagen Group Sverige med att identifiera risker och möjligheter för att ständigt förbättra oss inom miljö- & kvalitetsområdet. Detta ska göra våra medarbetare, återförsäljare, servicepartners och kunder till ambassadörer för våra bilmärken.

För att leverera högsta möjliga kvalitet och för att bidra till en hållbar miljö åtar vi oss ansvaret att:

  • Sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar samt följa lagkrav och andra krav inom våra arbetsområden.
  • Vi värnar om och samarbetar med våra intressenter, bland annat tillsammans med medarbetare, samarbetspartners, branschorganisationer och myndigheter för en hållbar utveckling.
  • Erbjuda våra kunder bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp.
  • Arbeta efter en livscykelstrategi som innebär bland annat att anlita leverantörer som kan visa på miljömedvetenhet, ständiga förbättringar och hög kvalitet samt samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
  • Jobba med att minska vår miljöbelastning genom smart logistik rörande produkt- och tjänstetransporter utan att detta ska påverka kvalitén på våra tjänster.
  • Verka genom vår ledarplattform för att motivera, utbilda och involvera våra medarbetare till att ha god kunskap om våra bilmärken arbeta utefter VGS värdegrund.
  • Sträva efter en framtid med en hållbar mobilitet.

Corporate Social Responsibility

Volkswagen Group Sverige deltar genom sina märken i ett antal olika samarbeten. Som en del av vårt samhällsengagemang tillhandahåller vi våra produkter, eller ger ekonomiskt stöd, till organisationer och events för att bidra till meningsfulla och viktiga aktiviteter.

Volkswagen Group Sverige har genom sina märken CSR-samarbeten med:

•    BRIS sedan 2010 (VW Personbilar)
•    Missing People sedan 2016 (VW Transportbilar)
•    Active Life Foundation sedan 2012 (Audi)

Volkswagen Transportbilar ska hjälpa Missing People Sweden att söka efter försvunna personer

I april 2020 blev Volkswagen Transportbilar ny huvudsponsor till Missing People. Som en del av Volkswagen Transportbilars samhällsengagemang, går företaget nu in i ett 3-årigt avtal som innebär att de förser Missing People med fordon och andra materiella resurser som används vid sökinsatser runt om i landet.

Volkswagen transportbilar stödjer Missing people

–  Missing People gör en fantastisk insats i det svenska samhället och det känns rätt för oss att gå in som huvudsponsor och tillföra mer resurser så att förhoppningsvis fler anhöriga till försvunna personer ska kunna hitta sina saknade. Vi vet också att det finns lokala initiativ och samarbeten ute i landet mellan våra återförsäljare och Missing Peoples olika regionala avdelningar. Det tänker vi förstås fortsätta att uppmuntra till, säger Maria Johnsson, Produkt- och marknadschef på Volkswagen Transportbilar.

Läs mer om Missing People

 

Ett samarbete mitt i prick!

Inför säsongen 2023/24 har Volkswagen och Svenska Skidskytteförbundet tecknat ett avtal om samarbete. Volkswagen blir officiell bilpartner till det framgångsrika landslaget och kommer att förse Skidskytteförbundet med både personbilar och transportbilar.

– Vi är väldigt stolta över det nya partnerskapet med Svenska Skidskytteförbundet, där ledare och åkare står för den typ av värden som vi också vill förmedla i vår kommunikation. Ett sådan värde är hållbarhet. Redan idag åker flera aktiva en elbil från Volkswagen och detta vill vi förstås utveckla vidare så att ännu fler kan köra till träningar och tävlingar i våra säkra elbilar, säger Carl Sundstedt, marknadschef på Volkswagen Personbilar.

– För oss är det mycket värdefullt att vår verksamhet kan färdas på ett tryggt och säkert sätt, året runt. Där känner vi att Volkswagen verkligen bidrar till vår verksamhet, säger Rikard Grip, generalsekreterare på Svenska Skidskytteförbundet.

– För mig känns det självklart att tänka hållbart och därmed välja en elbil för mina resor, säger Elvira Öberg, en av alla stjärnor i landslaget. Jag kör redan en ID.5 och är väldigt nöjd med den.

Samarbetet kommer dessutom att innebära delaktighet i lokala svenska tävlingar och aktiviteter hos Volkswagens återförsäljare runt om i landet för att ytterligare öka intresset för skidskytte.

Foto: Per Danielsson

 

Audi är sedan många år sponsor till den alpina skidsporten 

Audi quattro vinterkörning

– Audi är sedan många år sponsor stolta sponsorer till den alpina skidsporten. Vi har på nära håll sett vilken glädje sporten förmedlar och  vilka enorma insatser som görs både på individnivå, av ledare och av engagerade föräldrar. Tyvärr är inte heller den alpina sporten förskonad från skador, säger Helena Kepinski, chef för Event Marketing på Audi Sverige och fortsätter:

– Active Life Foundation med Thomas Fogdö som initiativtagare gör därför ett oerhört viktigt arbete genom sitt förebyggande arbete och stöd till rehabilitering för idrottare. Audi har valt att stötta stiftelsen och samtidigt medverka till  informationsspridning. Det känns som en naturlig förlängning av vårt sponsorskap. Jag vet hur viktig denna fråga är för de aktiva inom alla idrotter och inte minst den alpina.

Audi genomför vare år säkerhetshöjande testkörningar på Åresjön, där anmälningsavgiften oavkortat går till Active Life Foundation.

Läs mer om Active Life Foundation