Vårt ansvar

Hållbarhet

För Volkswagenkoncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Vårt mål är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

När det gäller utsläppsfrågan har vi misslyckats med att leva upp till våra egna normer inom flera områden. Oegentligheter i hanteringen av utsläppsprov motsäger allt vi står för. Vi beklagar detta oerhört och är medvetna om att vi har svikit våra intressenter. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förhindra att incidenter av detta slag upprepas, och är fast beslutna att upprätthålla våra normer och vinna tillbaka allmänhetens förtroende.

Vi omarbetar vårt hållbarhetskoncept helt, för att säkerställa att möjligheter och risker som är förknippade med vår miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning identifieras så tidigt som möjligt i varje skede av värdeskapandeprocessen.

I linje med målet att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö är vi fast beslutna att våra aktiviteter inom Corporate Social Responsibility (CSR) kommer att ge en varaktig positiv effekt på bolagets värde och anseende. Mer information om hur vi arbetar med CSR hittar du på vår internationella hemsida.

Vill du läsa mer om koncernens globala hållbarhetsarbete kan du göra det här.

Volkswagen Groups arbete med återvinning i Sverige

Vi åtar oss, i bland annat vår miljö- och kvalitetspolicy, att ”samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter”. Vi som bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vår vision, strategi och våra värderingar strävar efter att bilbranschen ska bli mer hållbar så att vi kan fortsätta verksamma inom den. Genom att ta hänsyn till våra bilars livscykel minskar vi belastningen på miljön, skapar en positiv trend och närmar oss en mer hållbar bransch.

Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i Volkswagen Groups mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information hos respektive märke men du kan även hitta information om närmaste demonteringsföretag via Bilreturs hemsida.

Miljö & kvalitet

Hållbar mobilitet för kommande generationer

Vår målsättning är att kunderna ska vara så nöjda med våra produkter och tjänster att de är våra varumärkens ambassadörer. Kvalitet i allt vi gör är en förutsättning för hög kundnöjdhet.

Vi lever i en tid där vi har gått från att sälja bilar till att sälja mobilitet. Det här avser inte bara mobilitet i dagens samhälle utan även för kommande generationer. För att nå dit krävs det att vi sätter hållbarhet i fokus, eftersom det är en förutsättning för vår planets överlevnad. Ett led i det arbetet är att inte slösa med våra resurser. Det undviker vi genom att leverera mobilitet som våra kunder verkligen vill ha och efterfrågar, alltså hög kvalitet. En central del i allt arbete vi gör är just kvalitet då det är förutsättningen för att våra kunder ska vara nöjda. Vi måste även se till att detta arbete sker med omtanke och att vi i så hög grad som möjligt arbetar med att minska vår miljöbelastning.

Vi är en stor aktör, med stort ansvar. Det vill vi fortsätta att vara och därför är både miljö och kvalitet två områden vi kommer fortsätta vara aktiva i.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Sedan 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och certifieringen omfattar Volkswagen Group Sverige med märkena Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda.

Volkswagen Group Sverige AB är dessutom kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2003 via ett tyskt certifieringsorgan som årligen granskar att vi lever upp till standardens krav om ständig förbättring. Revisorerna kontrollerar även att vi uppfyller våra fabrikers krav samt kraven i BER (EU förordning om gruppundantaget).

Vårt Miljö- & Kvalitetsledningssystem bidrar till att vi systematiskt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor genom att ständigt förbättra vår miljöprestanda, utveckla organisationens processer, kvalitetssäkra våra tjänster och produkter samt ha nöjda kunder.

Vi kontrollerar även auktoriserade partners standard kontinuerligt. Anläggningar som har service- och återförsäljarkontrakt, det vill säga som är auktoriserade för ett eller flera av våra varumärken, granskas kontinuerligt enligt respektive varumärkes standard som självklart även innehåller den internationella kvalitetsstandardens krav enligt ISO 9001:2008.

ISO 9001 ISO 14001

 

Miljö- och kvalitetspolicy

Att vara den största bildistributören i Sverige medför ett stort ansvar vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster men även för den påverkan på miljön hela processen medför. Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter men även från utsläppen av våra produkt- och tjänstetransporter. Därför arbetar Volkswagen Group Sverige med ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet och för att minska sin miljöpåverkan. Detta ska bidra till att våra medarbetare, återförsäljare, servicepartners och kunder blir ambassadörer för våra bilmärken.

För att leverera högsta möjliga kvalitet och för att bidra till en hållbar miljö åtar vi oss ansvaret att:

  • Sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar samt följa lagkrav och andra krav inom våra arbetsområden. Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer och myndigheter för en hållbar utveckling.
  • Erbjuda våra kunder bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp.
  • Samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
  • Jobba med att minska vår miljöbelastning genom smart logistik rörande produkt- och tjänstetransporter utan att detta ska påverka kvalitén på våra tjänster.
  • Motivera, utbilda och involvera våra medarbetare som ska ha god kundskap om våra bilmärken samt alltid ha med sig tankesättet ”Rätt från mig”. Här ingår även engagemang för våra samarbetspartners.
  • Sträva efter en framtid med en hållbar mobilitet.
  • Sträva efter att anlita leverantörer som kan visa på miljömedvetenhet, ständiga förbättringar och hög kvalitet.

Compliance & Riskhantering

Agera med integritet

Det är avgörande för vårt bolags långsiktiga framgång att vi tidigt kan upptäcka risker och möjligheter i vår löpande verksamhet och hur långt i förväg vi reagerar på dem.

Mot bakgrund av detta har Volkswagenkoncernen valt en holistisk, integrerad strategi som kombinerar riskhanteringssystemet, det interna kontrollsystemet och Compliance Management System under samma ägarskap (Governance, Risk & Compliance).

Ett företag kan bara nå framgång på lång sikt om det agerar med integritet, följer lagar runt om i världen och fortsätter att stå fast vid sina frivilliga åtaganden och etiska principer även när tiderna är svåra.

På vår globala hemsida kan du läsa mer om hur vi arbetar med Compliance, riskhantering och internkontroll samt vårt globala Ombudsman-system som omfattar alla medarbetare, samarbetspartners och tredje part med målet att komma åt ekonomisk brottslighet och korruption.

Du kan läsa mer om Volkswagen AG's compliance och riskhantering här.

Riskhantering & skydd för verksamhet och tillgångar

Genom vårt riskhanteringssystem kan vi säkra en hållbar framgång för vårt företag genom tidig identifiering, analys, bedömning och förebyggande av risker inom vår operativa/dagliga verksamhet.

Alla organisationer exponeras för risker som hotar verksamheten och tillgångarna. Det kan gälla allt från finanskriser, oljeutsläpp och felsteg från ledande befattningshavare till bristande efterlevnad av ingångna avtal och olovliga intrång i IT-system.

Därför gäller det att vara medveten om de risker som finns och ha en handlingsplan för tänkbara scenarier.

Koncernens riskhantering och interna kontrollsystem bygger på tre pelare: utöver den årliga ordinarie processen för Governance, Risk & Compliance (GRC) med fokus på systemrisker, och den kvartalsvisa riskprocess som fokuserar på akuta risker, inför vi även operativ riskhantering i de enskilda divisionerna.

Mer information om vårt globala arbete med Riskhantering hittar du på vår globala hemsida

Uppförandekod - sund och etisk företagskultur

Kompass

Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet.

Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer.

Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen.

För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.

Vår Code of Conduct – Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. Vår uppförandekod

Corporate Social Responsibility

Volkswagen Group Sverige deltar genom sina märken i ett antal olika samarbeten. Som en del av vårt samhällsengagemang tillhandahåller vi våra produkter, eller ger ekonomiskt stöd, till organisationer och events för att bidra till meningsfulla och viktiga aktiviteter.

Volkswagen Group Sverige har genom sina märken CSR-samarbeten med:

•    BRIS sedan 2010 (VW Personbilar)
•    Missing People sedan 2016 (VW Transportbilar)
•    Min Stora Dag sedan 2013 (Europcar)
•    Active Life Foundation sedan 2012 (Audi)
•    Åre Pride Festival sedan 2016 (Audi)

Dan Andersson, PR & Marketing Manager VW Transportbilar:

–    Vi stödjer Missing People med en specialinredd Transporter som de använder som ledningscentral när de genomför sina insatser. Anledningen till att vi stöder dem är att det är en helt frivillig, rikstäckande organisation där vår bil får göra det våra bilar är bäst på; att arbeta och göra nytta. Genom att Missing People finns över hela Sverige finns också möjligheten för våra återförsäljare att bidra ytterligare genom att låna ut bilar eller upplåta lokaler etc vid insatser på deras ort.

Läs gärna om vår satsning i Piteåtidningen. Läs mer om Missing People

Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen Personbilar:

idoler från BRIS

– Volkswagen Sverige sponsrar sedan tidigare Bris regionkontor med fem bilar. Men vi ville göra mer.

I början av 2017 skänkte Volkswagen över en halv miljon kronor till organisationen, när generösa bilköpare hjälpte till att samla ihop summan genom en unik bilauktion. Kanske är det här framtidens sätt att sälja speciella och limiterade bilar. Dessutom känns det ju oerhört bra att kunna göra skillnad genom att hjälpa Bris.

Läs mer om BRIS

 

Niklas Henning, Regionchef Audi Sverige och f.d. alpin landslagsåkare:

Audi quattro vinterkörning

– Audi är sedan många år sponsor till den alpina skidsporten både på internationell, nationell och lokal nivå.  Vi har på nära håll sett vilken glädje sporten förmedlar och  vilka enorma insatser som görs både på individnivå, av ledare och av engagerade föräldrar. Tyvärr är inte heller den alpina sporten förskonad från skador.

Active Life Foundation med Thomas Fogdö som initiativtagare gör därför ett oerhört viktigt arbete genom sitt förebyggande arbete och stöd till rehabilitering för idrottare. Audi har valt att stötta stiftelsen och samtidigt medverka till  informationsspridning. Det känns som en naturlig förlängning av vårt sponsorskap. Jag vet hur viktig denna fråga är för de aktiva inom alla idrotter och inte minst den alpina.

Audi genomför vare år säkerhetshöjande testkörningar på Åresjön, där anmälningsavgiften oavkortat går till Active Life Foundation.

Läs mer om Active Life Foundation

Niclas Runberg, marknadschef på Europcar:

– På Europcar engagerar vi oss genom att ha 10 stripade Min Stora Dag-bilar som vi kampanjar och lyfter fram till våra kunder. För varje mil som kunderna kör i dessa bilar skänker vi 3 kr/mil till Min Stora Dag för aktiviteter. Vi stöttar också med hyrbilar för att lösa organisationens egna transportbehov på alla de event som görs över hela Sverige året runt.

Självklart så ställer vi gärna upp och hjälper Min Stora Dag för att via vårt kontaktnät av leverantörer, partners och kunder göra det möjligt att uppfylla en dröm för några av alla dessa barn och ungdomar.

Läs mer om Min stora dag