Vårt ansvar

Vårt ansvar

För Volkswagenkoncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Vårt mål är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

När det gäller utsläppsfrågan har vi misslyckats med att leva upp till våra egna normer inom flera områden. Oegentligheter i hanteringen av utsläppsprov motsäger allt vi står för. Vi beklagar detta oerhört och är medvetna om att vi har svikit våra intressenter. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att förhindra att incidenter av detta slag upprepas, och är fast beslutna att upprätthålla våra normer och vinna tillbaka allmänhetens förtroende.

Vi omarbetar vårt hållbarhetskoncept helt, för att säkerställa att möjligheter och risker som är förknippade med vår miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning identifieras så tidigt som möjligt i varje skede av värdeskapandeprocessen.

I linje med målet att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö är vi fast beslutna att våra aktiviteter inom Corporate Social Responsibility (CSR) kommer att ge en varaktig positiv effekt på bolagets värde och anseende. Mer information om hur vi arbetar med CSR hittar du på vår internationella hemsida.

Återvinning

Vi åtar oss, i bland annat vår miljö- och kvalitetspolicy, att ”samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter”. Vi som bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vår vision, strategi och våra värderingar strävar efter att bilbranschen ska bli mer hållbar så att vi kan fortsätta verksamma inom den. Genom att ta hänsyn till våra bilars livscykel minskar vi belastningen på miljön, skapar en positiv trend och närmar oss en mer hållbar bransch.

Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i Volkswagen Groups mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information hos respektive märke men du kan även hitta information om närmaste demonteringsföretag via Bilreturs hemsida.

Mer om hållbarhet

På Volkswagen AGs globala hemsida hittar du mer information om vår koncerns hållbarhetsarbete.

Sustainability