28 jul 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen redovisar solida resultat för första halvåret och stärker sin strategiska position i Kina

Volkswagen-koncernen redovisade solida resultat för första halvåret 2023, med stigande försäljningsintäkter och ett starkt underliggande rörelseresultat. Detta är i linje med koncernens strategi ”value over volume”, som tillkännagavs på den senaste kapitalmarknadsdagen.

  • Starkt underliggande rörelseresultat på 13,9 miljarder euro, med en motsvarande marginal på 8,9 procent. Ett rörelseresultat på 11,3 miljarder euro, med en rörelsemarginal på 7,3 procent
  • Intäktsökning på 18 procent till 156,3 miljarder euro, drivet av betydligt högre fordonsförsäljning i Europa och Nordamerika samt fortsatt gynnsam mix och prissättning
  • 4,4 miljoner levererade bilar under första halvåret, en ökning med 13 procent jämfört med året innan, drivet av starka resultat exklusive Kina (+21 procent)
  • Leveranserna av helt eldrivna bilar ökade med cirka 50 procent under första halvåret 2023, vilket motsvarar en andel på 7,4 procent av de totala leveranserna. Koncernen understryker sin position som marknadsledare i Europa inom elbilssegmentet
  • Orderstock på 1,65 miljoner bilar i Västeuropa i slutet av första halvåret, inklusive mer än 200 000 elbilar, vilket visar på en stabil kundefterfrågan
  • Volkswagen-koncernen stärker sin strategiska position i Kina och riktar in sig på nya marknads- och kundsegment med nyligen tillkännagivna partnerskap
  • Finansiella utsikter för helåret 2023 bekräftade; leveransprognosen för 2023 något justerad från ca 9,5 miljoner till 9 till 9,5 miljoner
  • Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen: "Vi har gjort en strategisk omstrukturering av Volkswagen-koncernen med en tydlig plan och mätbara milstolpar. Under första halvåret levererade Volkswagen-koncernen tillförlitligt med mycket solida resultat. Försäljningen i Nordamerika ökar, vi stärker vår position i Kina genom tekniska partnerskap och dessutom går trenden för elbilar i rätt riktning. Det som är viktigt för oss är långsiktig, hållbar tillväxt med fokus på värde framför volym."
  • Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen: "Under första halvåret uppnådde vi solida finansiella resultat och tog stora steg för att förbättra vår konkurrenskraft. Fokus för andra halvåret ligger nu på att stärka nettokassaflödet. Med lanseringen av prestationsprogram för alla märken och våra strategiska beslut i Kina kommer vi att förbättra Volkswagen-koncernens konkurrensposition ytterligare."

Wolfsburg, 27 juli 2023 – Volkswagen-koncernen redovisade solida resultat för första halvåret 2023, med stigande försäljningsintäkter och ett starkt underliggande rörelseresultat. Detta är i linje med koncernens strategi ”value over volume”, som tillkännagavs på den senaste kapitalmarknadsdagen. Koncernens elbilsstrategi fortsätter också att utvecklas och leveranserna under första halvåret ökade med cirka 50 procent jämfört med föregående år. I Europa ökade koncernen sina elbilsleveranser med så mycket som 68 procent, vilket understryker dess position som marknadsledare i Europa. I takt med att året fortskrider bör avsevärt kortare leveranstider, den återstående stora orderstocken på 1,65 miljoner fordon och en stabil efterfrågan ge ytterligare medvind. Den solida nettolikviditeten på 33,6 miljarder euro i fordonsdivisionen ger också koncernen den styrka och flexibilitet som krävs för att fortsätta investera i viktiga regioner och tillväxtområden.

Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen:

– Vi har gjort en strategisk omstrukturering av Volkswagen-koncernen med en tydlig plan och mätbara milstolpar. Under första halvåret levererade Volkswagen-koncernen tillförlitligt med mycket solida resultat. Försäljningen i Nordamerika ökar, vi stärker vår position i Kina genom tekniska partnerskap och dessutom går trenden för elbilar i rätt riktning. Det som är viktigt för oss är långsiktig, hållbar tillväxt med fokus på värde framför volym.

Starkt resultat

Under första halvåret 2023 uppnådde Volkswagen-koncernen ett rörelseresultat före värderingseffekter främst från råvarusäkringar utanför säkringsredovisningen på 13,9 miljarder euro, en ökning med cirka 13 procent. Detta resulterade i en motsvarande marginal på 8,9 procent, över riktlinjen på 7,5 procent till 8,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 11,3 miljarder euro (första halvåret 2022: 13,2 miljarder euro) till stor del på grund av icke-kontanta säkringseffekter, främst från råvarusäkring, som uppgick till -2,5 miljarder euro (första kvartalet 2023: -1,3 miljarder euro; första halvåret 2022: 0,9 miljarder euro).

De totala intäkterna ökade med 18 procent till 156,3 miljarder euro under första halvåret (första halvåret 2022: 132,3 miljarder euro), drivet av en fortsatt återhämtning i volym samt en solid mix och prissättning. Fordonsleveranserna minskade med 1 procent i Kina, även om det fanns tydliga tecken på återhämtning mot slutet av rapportperioden. Sammantaget såg koncernen en fortsatt god efterfrågan.

Koncernens elektrifieringsstrategi fortsatte att accelerera, med elbilar som stod för 7,4 procent av de totala leveranserna under första halvåret (jämfört med 5,6 procent under första halvåret 2022) och inklusive 18 procents tillväxt i Kina under andra kvartalet, vilket visar en positiv trend. I en utmanande marknadsmiljö kunde Volkswagen öka sin marknadsandel, särskilt i Europa där koncernen fortfarande är marknadsledande inom elbilssegmentet. Mot bakgrund av en mer utmanande marknadsmiljö siktar Volkswagen-koncernen på att nå en elbilsandel på 8-10 % av de totala leveranserna under räkenskapsåret 2023. Säsongseffekter, tillsammans med betydligt kortare leveranstider, kommer sannolikt att bidra till en högre andel elbilsförsäljning under andra halvåret.

Med tanke på de fortsatta flaskhalsarna i logistikkedjorna dämpades nettokassaflödet till 2,5 miljarder euro under första halvåret. I väntan på en förbättrad logistiksituation och mindre produktionsjusteringar under andra halvåret fortsätter Volkswagen-koncernen att sikta på ett nettokassaflöde för helåret på 6-8 miljarder euro och har vidtagit avgörande åtgärder för att säkerställa att den nedre delen av detta intervall uppnås.

Fordonsdivisionens nettolikviditet förblev solid på 33,6 miljarder euro i slutet av första halvåret, vilket fortsatt kommer att stödja koncernens målinriktade strategi för hållbart värde.

Arno Antlitz, CFO och COO Volkswagen-koncernen:

– Under första halvåret uppnådde vi solida finansiella resultat och tog stora steg för att förbättra vår konkurrenskraft. Fokus för andra halvåret ligger nu på att stärka nettokassaflödet. Med lanseringen av prestationsprogram för alla märken och våra strategiska beslut i Kina kommer vi att förbättra Volkswagen-koncernens konkurrensposition ytterligare.

Finansiella utsikter för räkenskapsåret 2023 bekräftade

Volkswagen-koncernen bekräftar de finansiella utsikterna för räkenskapsåret 2023 som publicerades den 3 mars 2023. Leveransutsikterna för 2023 har justerats något från cirka 9,5 miljoner till 9 till 9,5 miljoner medan koncernen ligger på helt rätt spår för att nå försäljningsmålet.

Som förväntat har störningarna i leveranskedjan fortsatt att lindras under första halvåret 2023, med ett tryck som skiftat från brist på halvledare till transport- och logistikförseningar. Andra halvåret bör stödjas av lägre råvarukostnader och successivt lindrade logistiska flaskhalsar. Varumärkenas prestationsprogram är utformade för att leverera sina första resultat under andra halvåret, vilket ytterligare stärker koncernens position i en alltmer konkurrensutsatt miljö.

I linje med den styrmodell som tillkännagavs på den senaste kapitalmarknadsdagen är koncernens fokus fortsatt att uppfylla lönsamhets- och kassaflödesmålen. En tonvikt på värdedriven produktion förväntas stödja det redan starka resultatet. Att prioritera hållbar lönsamhet framför volymtillväxt kommer att göra det möjligt för koncernen att uppfylla målen för rörelsemarginal och kassaflöde.

Acceleration av den strategiska omvandlingen i Kina

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omvandling i Kina, där koncernen strävar efter att förbli den mest framgångsrika internationella OEM-tillverkaren (Original Equipment Manufacturer) och bland de tre största på marknaden, byggt på en solid befintlig grund under första halvåret.

Efter en utmanande start under årets två första månader var koncernens leveranssiffror i Kina under mars till maj betydligt högre än föregående år. Minskningen i juni berodde på en hög bas under samma månad förra året samt engångseffekter, inklusive skattebefrielse för inköp av förbränningsmotorfordon och lokala statliga subventioner. Volkswagen Group China levererade totalt 1 451 900 bilar (-1,2 procent jämfört med föregående år) under första halvåret 2023.

Volkswagen-koncernen har tillkännagivit två partnerskap i regionen: ett strategiskt partnerskap mellan Volkswagen-koncernen och Xpeng samt utvidgningen av ett befintligt samarbete mellan Audi, FAW och SAIC. Samarbetena syftar till att utöka det befintliga produktsortimentet med modeller för särskilt lovande kund- och marknadssegment. Samarbetena ligger i linje med företagets strategi ”i Kina för Kina”, vilket gör det möjligt för företaget att i ett tidigt skede hantera marknadsdefinierande trender i Kina och bättre utnyttja tillväxtmomentum på den kinesiska marknaden.

Ambitiösa mål och prestationsprogram för koncernens varumärken

Som noterats under den senaste kapitalmarknadsdagen fokuserar Volkswagen-koncernen på sin strategiska omställning i linje med 10-punktsprogrammet och har under första halvåret tagit avgörande steg för att stärka lönsamheten och kassaflödet samt minska kapitalintensiteten.

Anpassning av plattformar

Koncernen anpassar sina teknikplattformar för att förse varumärkena med ledande tekniska innovationer och frigöra stordriftsfördelar.

Arkitekturmässigt har koncernen skissat upp en tydlig väg framåt för etableringen av den koncerngemensamma SSP-plattformen. Redan 2024 förväntas den nya PPE att användas som en konkurrenskraftig arkitektur, följt av andra generationens MEB+ från 2025 och framåt.

Koncernens batteristrategi och upptrappning erbjuder koncernen maximal flexibilitet och kostnadsfördelar genom den enhetliga cell (Unified Cell) som ska utvecklas av PowerCo.

Den strategiska omstruktureringen av CARIAD-organisationen syftar till att etablera den som en intern programvaruleverantör som arbetar nära koncernens varumärken. Den syftar också till att påskynda genomförandet av E³-plattformarna, vars nästa generation kommer att utformas i det nyutvecklade Software-Defined Vehicle-navet.

Dessutom fortsätter Volkswagen-koncernen att göra framsteg mot helt autonom körning, vilket koncernen ser som en betydande framtida vinstpool med stor tillväxtpotential. Volkswagen har lanserat testprogram för autonom körning i Nordamerika och Europa.

Varumärkenas prestationsprogram

Varje varumärke lanserar sitt eget prestationsprogram, som utgör ramverket för deras utveckling. Programmen sätter upp lika ambitiösa mål för de enskilda varumärkena för att göra dem mer motståndskraftiga och lönsamma. Därmed fokuserar de på att förbättra sina resultat när det gäller marginaler, produktmix och fordonsutrustning. Dessutom ska nya affärsmodeller, såsom mobilitetslösningar, bredda möjligheterna för varumärkena och utnyttja ytterligare vinstpooler. Denna väg stöds av en effektiv sammanslagning av stordriftsfördelar och omfattande kostnadsarbete inom områdena utveckling, material, produktion, distribution och fasta kostnader.

Varumärkesgruppens resultat

Core

Fyra varumärken fortsätter att lägga grunden för Core Brand Groups positiva resultat, med försäljningsintäkter som ökade med 30 procent under första halvåret. Rörelseresultatet ökade kraftigt till 3,8 miljarder euro med en rörelsemarginal på 5,5 procent, inklusive ett starkt bidrag från Nordamerika. Utöver fokus på effektivitet inom viktiga synergiområden, drevs det starka resultatet för första halvåret av högre försäljningsvolymer, mer slimmade strukturer och konsekvent kostnadshantering.

Progressive

Rörelsemarginalen för Progressive Brand Group var 10 procent under första halvåret 2023. Rörelseresultatet påverkades kraftigt av värderingseffekter främst från råvarusäkringar utanför säkringsredovisningen. Den underliggande rörelsemarginalen före dessa effekter var över 12 procent.

Gernot Döllner tillträder i Volkswagen AG:s koncernledning som ny VD för AUDI AG från och med den 1 september 2023. Döllner har haft flera chefsbefattningar på Porsche AG, bland annat som chef för Concept Development och har varit chef för Group Strategy, Product Strategy och General Secretariat på Volkswagen-koncernen sedan 2021. Med Gernot Döllner får Audi en chef med omfattande erfarenhet av koncernen och produkterna, som tillsammans med hela Audi-teamet kommer att fortsätta utveckla och driva Audis strategi.

Sport Luxury

Inom Sport Luxury Brand Group förblev Porsches rörelsemarginal inom fordonsverksamheten stabil på en mycket hög nivå på 19,3 procent under första halvåret, på grund av högre leveranser (+15 procent) i kombination med konstant prissättning. Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 3,9 miljarder euro, inklusive 174 miljoner euro från Porsche Financial Services. Nettokassaflödet inom fordonsverksamheten var 2,2 miljarder euro, något lägre än föregående år.

Lastbilar

TRATON rapporterade en försäljningsökning på 22 procent. De totala försäljningsintäkterna ökade med 27 procent drivet av en stark volymexpansion och positiva mix- och priseffekter samt tillväxt inom fordonsservice. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt till 1,8 miljarder euro, med en rörelsemarginal på 8,1 procent, tack vare bättre kapacitetsutnyttjande och positiva prismixeffekter som kompenserade för högre insatskostnader.

Batteriverksamheten

PowerCo SE planerar att införa en helt ny tillverkningsprocess, torrbeläggning, i sina produktionsanläggningar för battericeller i Europa och Nordamerika. Torrbeläggning har potential att minska energiförbrukningen med cirka 30 procent och golvytan med 15 procent, vilket sparar hundratals miljoner euro varje år.

CARIAD

CARIAD förbättrade försäljningsintäkterna med 32 procent, drivet av högre licensintäkter från MEB-bilar på 1.1-plattformen. CARIAD kunde begränsa förlusterna till föregående års nivåer samtidigt som investeringarna i mjukvaruplattformar fortsatte.

Utvecklingen i siffror finns i bifogade tabeller.

Pressmeddelandet på engelska finns på Volkswagen Newsroom.